S.P. Auto Group : We will bring growth and development to our society for a better quality of life for every people. : เราจะเป็นองค์กรที่นำพาสังคมรอบข้าง ให้เติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

S.P. Auto Products Co.,Ltd. ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้จัดงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ "ครบรอบ 20 ปี เข้าสู่ปีที่ 21" ทำบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน

CLICK HERE

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 บริษัท S.P. Auto Industry Co.,Ltd. ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้จัดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เป็นขวัญและกำลังใจน้อยๆ ให้ได้มีพลังแรงใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

CLICK HERE

S.P. Auto Industry Co.,Ltd. ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จัดงานทําบุญเลี้ยงพระประจำปีของโรงงาน เพื่อให้พนักงานในโรงงานได้มาทำบุญร่วมกัน ให้ได้รับความเป็นสิริมงคลในชีวิต เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

CLICK HERE


โรงงานเอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ต้อนรับลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อนำเสนอกระบวนการผลิตระดับมาตรฐาน ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา (โรงงานประกอบชุดสายไฟในรถยนต์ส่งออก : Automotive Wiring Harness)

CLICK HERE

บริษัท เอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยคุณปราณี  ธีรภานุ (ประธานกรรมการ) มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานในด้านการศึกษาบุตร ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

CLICK HERE


Factory Manager และ Deputy Factory Manager (S.P. Auto Industry Co.,Ltd. ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม) มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่พนักงานและไลน์ผลิตที่สามารถทำประสิทธิภาพสูงสุดได้ตามกำหนด

CLICK HERE

“Good health helps you be well at work.” เพราะพนักงานนั้นเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง บริษัท S.P. Auto Industry Co.,Ltd. ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จึงตระหนักและให้ความสำคัญในการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน

CLICK HERE

11 เมษายน 2565 บริษัท S.P. Auto Industry Co.,Ltd. ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับ "พนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและพนักงานที่ตวจพบปัญหาคุณภาพ" ร่วมทั้งรางวัล "ไลน์การผลิตที่มีประสิทธิภาพการทำงานดีเด่น" ประจำเดือนมีนาคม 2565

CLICK HERE

19 มีนาคม 2565 พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ บริษัท เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี (S.P. Auto Industry Co.,Ltd.) ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

CLICK HERE


14 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ บริษัท S.P. Auto Products Co.,Ltd. ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  ร่วมบริจาคโลหิต เป็นการแสดงความรัก ความเสียสละให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตเพื่อช่วยชีวิต เป็นการรณรงคกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง...
CLICK HERE

  ลูกค้า (New product) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี จำกัด ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่าน ทุก product ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นโรงงานของเราในการผลิตชิ้นส่วนสายไฟในรถยนต์

  ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และ รพ.สต.ขิงแคง รวมทั้ง อสม.ทุกท่าน ที่ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนแก่พนักงานของโรงงาน เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี (S.P. Auto Industry Co.,Ltd.) ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


  บริษัท เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี จำกัด ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ขอขอบคุณ "โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม และ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการสนับสนุนการดำเนินการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา


  S.P. Auto Industry Co.,Ltd.) ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม "ร่วมแรงร่วมใจ" จัดเตรียมถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ และส่วนหนึ่งมอบให้หน่วยงานราชการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้


  นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหัวหน้าส่วนงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี (S.P. Auto Industry Co.,Ltd.) ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (โรงงานประกอบชุดสายไฟในรถยนต์ส่งออก ในเครือ เอส.พี. ออโต้ กรุ๊ป)

  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ จังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยม โรงงาน เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี (S.P. Auto Industry Co.,Ltd.) ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และให้คำแนะนำ ข้อปฎิบัติ มาตรการต่างๆ ร่วมทั้งการปฎิบัติตามการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

  คุณปราณี ธีรภานุ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท เอส.พี. ออโต้ กรุ๊ป จัดทำ "ถุงปันยิ้ม" นำมามอบให้แก่พนักงาน โรงงานเอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด (S.P. Auto Products Co.,Ltd.) ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นกำลังใจที่ทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน

  โรงงาน เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี (S.P. Auto Industry Co.,Ltd.) ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดหาวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

  โรงงานเอส.พี. ออโต้ โปรดักส์ จำกัด (S.P. Auto Products Co.,Ltd.) ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง ขอนแก่น เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดหาวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

  S.P. Auto Group จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์" ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น

  S.P. Auto Group (Head Office) : Automotive Wire Harness ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน บุคลากร ร้านค้าต่างๆภายในโรงงานเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด 19

  S.P. Auto Group โรงงานประกอบชุดสายไฟในรถยนต์ส่งออก ยกระดับความปลอดภัยบุคลากร โดยเริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรในบริษัทและโรงงานในเครือเอส.พี. ออโต้ กรุ๊ป  S.P. Auto Group มอบรางวัลพื้นที่ 5ส. ดีเด่น พื้นที่กระบวนการผลิตและพื้นที่ทั่วไปและยังมีการมอบรางวัล ผู้เข้าอบรม ISO 9001:2015 ที่มีคะแนนสูงสุดอีก 2 รางวัล

  วันที่ 26 มิถุนายน 2564 บริษัท S.P. Auto Products Co.,Ltd. (เอส.พี. น้ำพอง ขอนแก่น) โรงงานประกอบชุดสายไฟในรถยนต์ส่งออก ในเครือ S.P. Auto Group ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ลูกๆของพนักงานมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวมีความสุข สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร และธิดาของพนักงานนี้ได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี


  เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อ Covid19 ในกทม.และปริมณฑล มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง...ทางเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องจึงได้ออกตรวจเชิงลึกและออกแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการ ห้างร้านและโรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่างๆ ร่วมถึง โรงงานในเครือ S.P. Auto Group
  ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมและตรวจเชิงลึกผ่านไปด้วยดีทั้งสองโรงงาน ทางผู้บริหารและพนักงานในเครือ S.P. Auto Group จึงขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

  ตัวแทนจากบริษัท S.P. Auto Industry Co.,Ltd. นำโดยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ได้นำข้าวกล่องและน้ำดื่มไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาและดูแลผู้ป่วย สู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้


  S.P. Auto Industry Co.,Ltd.  ได้ต้อนรับลูกค้า (New product) ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นโรงงานของเราในการผลิตชิ้นส่วนสายไฟสำหรับ product ต่างๆS.P. Auto Group ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ทุกproduct ที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นและสนับสนุนเรามาอย่างดีตลอดระยะเวลา 19 ปี

Contact Us

S.P. Auto Corporation Co.,Ltd. (SPCO)

238/8 Theparak Rd.,Muang,Khon Kaen 

Thailand 40000

Tel.+66 86 631 4411  Email : info@spauto.co.th

Contact Us

S.P. Auto Products Co.,Ltd. (SP)

96 Moo 5 Mittrapharb Rd. Namphong,Khon Kaen

Thailand  40310

Tel.+66 43 44 1818  Email : info@spauto.co.th.

Contact Us

S.P. Auto Industry Co.,Ltd. (SP-M)

999 Moo 8 kangkae,Kosumpisai,Maha sarakham Thailand 44140

Tel.+66 43 98 1499  Email : info@spauto.co.th

.

Copyright ® 2019  spauto.co.th

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่